Algemene voorwaarden Business Run

Artikel 1: Definities; toepasselijkheid

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  a. Evenement: een door de Organisator georganiseerde hardloopwedstrijd.
  b. Deelnemend Bedrijf: een bedrijf of instelling dat of die op een door de Organisator toegelaten wijze een Team heeft ingeschreven voor deelname aan een Evenement.
  c. Team: een groep van ten minste vier en ten hoogste tien Deelnemers.
  d. Deelnemer: een natuurlijke persoon die door een Deelnemend Bedrijf op een door de Organisator toegelaten wijze is ingeschreven voor deelname aan een Evenement als lid van een Team.
  e. Overeenkomst: de overeenkomst tussen een Deelnemend Bedrijf en de Organisator, strekkend tot deelname van Deelnemers aan een Evenement.
  f. Organisator: de rechtspersoon waarmee een Deelnemend Bedrijf een Overeenkomst is aangegaan.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

Artikel 2: Deelnemende Bedrijven / Teams

 1. Deelnemende Bedrijven kunnen zijn: 
  a rechtspersonen die langer dan zes maanden onmiddellijk voorafgaand aan de wedstrijddag onafgebroken ingeschreven zijn geweest in het handelsregister van een Kamer van Koophandel en Fabrieken in Nederland; 
  b ondernemingen, geen rechtspersoon zijnde, die langer dan zes maanden onmiddellijk voorafgaand aan de wedstrijddag onafgebroken ingeschreven zijn geweest in het handelsregister van een Kamer van Koophandel en Fabrieken in Nederland;
  c publiekrechtelijke rechtspersonen als bedoeld in artikel 2:1 Burgerlijk Wetboek.
 2. De Organisator kan besluiten om in individuele gevallen bedrijven of instellingen die niet aan voornoemde eisen voldoen, tot deelname toe te laten.
 3. Elk Deelnemend Bedrijf neemt deel met één of meer Teams. Ieder Team bestaat bij aanvang van de wedstrijd uit minimaal vier en maximaal tien Deelnemers. De eerste zes Deelnemers dienen langer dan zes maanden onmiddellijk voorafgaand aan de wedstrijddag onafgebroken voor minimaal 15 uur per week in dienst te zijn geweest van het Deelnemend Bedrijf. Bij geconstateerde overtreding volgt diskwalificatie van het Team. De overige plaatsen in het Team zijn vrij te verdelen, bijvoorbeeld voor externe relaties.
 4. De totaaltijd van een Team bestaat uit de opgetelde netto tijden van de drie snelste leden van het desbetreffende team. Indien minder dan drie leden van een Team finishen volgt diskwalificatie van dat Team.
 5. De teams strijden om de eerste plaats in de categorie Bedrijvenlopen.
 6. De diskwalificatie van een Team impliceert niet de diskwalificatie van de leden van dat Team als individuele Deelnemers.

Artikel 3: Deelnemers

 1. Een Deelnemer dient op dag waarop het Evenement wordt gehouden tenminste de door de Organisator voor dat Evenement vastgestelde minimumleeftijd of bij gebreke aan zo'n vaststelling tenminste de leeftijd van zestien jaar te hebben bereikt. 
 2. Een Deelnemer mag aan een Evenement slechts deelnemen indien hij door een Deelnemend Bedrijf voor deelname is aangemeld middels een daartoe strekkend inschrijfformulier dat volledig en naar waarheid is ingevuld en ondertekend, dan wel langs elektronische weg middels het volledig en naar waarheid in te vullen inschrijfformulier op de website van de Organisator, en indien het inschrijfgeld volledig is voldaan. Aanmelding voor een editie van het Evenement zal niet meer mogelijk zijn nadat de Organisator met betrekking tot die editie de inschrijving heeft gesloten. Muteren van Deelnemers (op- en afvoeren) kan tot uiterlijk één dag voor het Evenement. Hiervoor stelt de Organisatie mutatieformulieren beschikbaar. Deze formulieren dienen uiterlijk één dag voor het Evenement digitaal te zijn ingeleverd bij het e-mailadres info@royalten.nl
 3. De Organisator deelt de Deelnemers in de diverse voor het Evenement geldende categorieën in, op basis van leeftijd en geslacht, naar de situatie op de wedstrijddag. Een Team kan bestaan uit Deelnemers uit meerdere categorieën.
 4. Een Deelnemer neemt tevens als individu deel in het klassement van de voor het Evenement geldende categorie waarin hij is ingedeeld (Businessrun 5 km of Businessrun 10 km) en dingt als individu mee naar de voor die categorie uitgereikte ereprijzen. 
 5. De deelname aan een Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de Deelnemer aan een Evenement deel te laten nemen.
 6. De deelname aan een Evenement geschiedt door de Deelnemer uitsluitend in het Team waarvoor hij is ingeschreven.
 7. Het is het Deelnemend Bedrijf, noch de Deelnemer toegestaan zijn rechten uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Organisator over te dragen aan een derde.
 8. Na aanmelding van een of meerdere teams is het Deelnemend Bedrijf verplicht tot betaling van het inschrijfgeld. Indien een Deelnemer of een Team verhinderd is aan het Evenement deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd, ook niet gedeeltelijk. Ook andere betalingen op grond van de Overeenkomst worden niet gerestitueerd.
 9. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden. Het Deelnemend Bedrijf wordt dan in de gelegenheid gesteld Deelnemers deel te laten nemen aan dezelfde editie van het Evenement op een vervangende datum. Indien de Organisator geen vervangende datum vaststelt, wordt het Deelnemend Bedrijf in de gelegenheid gesteld Deelnemers deel te laten nemen aan een volgende editie van het Evenement. Restitutie van het inschrijfgeld vindt in geen van beide gevallen plaats, ook niet als het Deelnemend Bedrijf niet in staat is Deelnemers deel te laten nemen op de vervangende datum of op de datum van de volgende editie. Indien geen vervangende datum wordt vastgesteld en geen volgende editie wordt georganiseerd, zal restitutie van het betaalde inschrijfgeld plaatsvinden onder inhouding van 25% administratiekosten. 
 10. Een eventueel door de Organisator voor deelname aan het Evenement uitgenodigde atleet is uitgesloten van deelname als Deelnemer.
 11. Het Deelnemend Bedrijf is verplicht om de in deze algemene voorwaarden en het wedstrijdreglement opgenomen verplichtingen van Deelnemers aan de Deelnemers op te leggen en is bij gebreke daarvan aansprakelijk voor schade die de Organisator lijdt doordat een Deelnemer zo'n verplichting niet of niet volledig nakomt, zulks onverminderd de persoonlijke aansprakelijkheid van die Deelnemer.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

 1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer of het Deelnemend Bedrijf mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
 2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer of het Deelnemend Bedrijf aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
 3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement. 
 4. Het Deelnemend Bedrijf verklaart door de inschrijving dat elke Deelnemer zich bekend heeft verklaard met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en heeft verklaard dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement. Het Deelnemend Bedrijf verklaart door de inschrijving dat hij elke Deelnemer uitdrukkelijk en dringend heeft geadviseerd zich in verband met de deelname sportmedisch te laten keuren.
 5. Het Deelnemend Bedrijf vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. Het Deelnemend Bedrijf of de Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
 6. Het Deelnemend Bedrijf vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.
 7. Het Deelnemend Bedrijf en de Deelnemer doet alles wat binnen zijn macht ligt om schade of lichamelijk letsel bij derden te voorkomen.

Artikel 5: Tijdregistratie

 1. De Overeenkomst strekt er mede toe dat de Deelnemer voor de duur van het Evenement een Mylaps Bibtag ontvangt. 

Artikel 6: Portretrecht

 1. Door deelname aan een Evenement verleent een Deelnemer toestemming aan de Organisator en haar partners voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto's en ander beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

Artikel 7: Persoonsgegevens

 1. De door het Deelnemend Bedrijf of een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan een Evenement verleent een Deelnemer toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stop zetten.

Artikel 8: Geschillenregeling

 1. Geschillen tussen de Organisator en de Deelnemer worden met uitsluiting van de burgerlijke rechter door arbitrage beslecht, overeenkomstig het arbitragereglement van de Atletiekunie of, bij gebreke daarvan, het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, indien één van de beide partijen verklaart dat dit het geval is.

Artikel 9: Wedstrijdreglement

 1. Op de deelname door een Deelnemer aan een Evenement is van toepassing het 'wedstrijdreglement' dat onderdeel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.