Algemene voorwaarden Scholenloop

Artikel 1: Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  a. Evenement: het door de Stichting HRR Wegwedstrijd (K.v.K. 41155370) in enig jaar te organiseren hardloopevenement The Royal Ten.
  b. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
  c. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
  d. Organisator: de rechtspersoon waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst

Artikel 2: Deelname

 1. Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon die tenminste de door de Organisator voor dat Evenement vastgestelde minimumleeftijd heeft bereikt. 
 2. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
 3. De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de Deelnemer aan het Evenement deel te laten nemen.
 4. Het is de Deelnemer niet toegestaan zijn rechten uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Organisator over te dragen aan een derde.
 5. Indien de Deelnemer verhinderd is aan het Evenement deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd. Ook andere betalingen op grond van de Overeenkomst worden niet gerestitueerd.
 6. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden. De Deelnemer wordt dan in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan dezelfde editie van het Evenement op een vervangende datum. Indien de Organisator geen vervangende datum vaststelt, wordt de Deelnemer in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan een volgende editie van het Evenement. Restitutie van het inschrijfgeld vindt in geen van beide gevallen plaats, ook niet als de Deelnemer niet in staat is tot deelname op de vervangende datum of op de datum van de volgende editie. Indien geen vervangende datum wordt vastgesteld en geen volgende editie wordt georganiseerd, zal restitutie van het betaalde inschrijfgeld plaatsvinden onder inhouding van 25% administratiekosten.
 7. De Organisator is niet aansprakelijk voor door de Deelnemer gemaakte kosten wanneer het Evenement ten gevolge van overmacht afgelast moet worden.

Artikel 3: Deelnemende Scholen / Teams

 1. Bijzondere bepalingen ten aanzien van deelnemende Scholen: 
 2. Doelstelling van de Scholenloop is om zoveel mogelijk leerlingen van/uit een klas in beweging te krijgen. Zie hiervoor met name het lid 3 en 4 van dit artikel 3.
 3. Elk Deelnemende School van het voortgezet onderwijs neemt deel met één of meer Teams. Ieder Team bestaat bij aanvang van de wedstrijd uit leerlingen van/uit dezelfde deelnemende school en bestaan uit minimaal twee en maximaal drie Deelnemers (leerlingen). Alle Deelnemers  dienen op de desbetreffende School als leerling te staan ingeschreven. Bij geconstateerde overtreding volgt diskwalificatie van het Team.
 4. De totaaltijd van een team bestaat uit de opgetelde netto tijden van de twee snelste deelnemers van het desbetreffende team. Indien minder dan twee Deelnemers finishen volgt diskwalificatie van het Team.
 5. De teams strijden om de eerste plaats in de categorie Scholenloop 5 km.
 6. De diskwalificatie van een Team impliceert niet de diskwalificatie van de leden van dat Team als individuele Deelnemers.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

 1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de Deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
 2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
 3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.
 4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement. De Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het Evenement sportmedisch te laten keuren.
 5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
 6. Sponsors van het Evenement en de gemeente(n) waarin het Evenement plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de Organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid.

Artikel 5: Tijdregistratie     

De Overeenkomst strekt er mede toe dat de Deelnemer voor de duur van het Evenement een Mylaps Bibtag van de Organisator ontvangt.
 
Artikel 6: Portretrecht
 1. Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator en haar partners voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto's en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

Artikel 7: Geschillenregeling

 1. Geschillen tussen de Organisator en de Deelnemer worden met uitsluiting van de burgerlijke rechter door arbitrage beslecht, overeenkomstig het arbitragereglement van de Atletiekunie of, bij gebreke daarvan, het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, indien één van de beide partijen verklaart dat dit het geval is.