Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  a. Evenement: het door de Stichting HRR Wegwedstrijd in enig jaar te organiseren hardloopevenement The Royal Ten in Den Haag.
  b. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
  c. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
  d. Organisator: de rechtspersoon waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst

Artikel 2: Deelname

 1. Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon die tenminste de door de Organisator voor dat Evenement vastgestelde minimumleeftijd heeft bereikt. Voor de 5 km dient de Deelnemer op de dag van het Evenement de leeftijd van 12 jaar en voor de 10 km de leeftijd van 14 jaar te hebben bereikt.
 2. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende (digitale) inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
 3. De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de Deelnemer aan het Evenement deel te laten nemen.
 4. Het is de Deelnemer niet toegestaan zijn rechten uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Organisator over te dragen aan een derde.
 5. Indien de Deelnemer verhinderd is aan het Evenement deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld gerestitueerd onder aftrek van EUR 2,-- administratie kosten. Bij omzetting van de afstand voor inschrijving vind geen restitutie van inschrijfgeld plaats. Andere betalingen op grond van de Overeenkomst worden niet gerestitueerd. Let op! Restitutie is alleen mogelijk tot het sluiten van de voorinschrijving.
 6. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden. De Deelnemer wordt dan in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan dezelfde editie van het Evenement op een vervangende datum. Indien de Organisator geen vervangende datum vaststelt, wordt de Deelnemer in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan een volgende editie van het Evenement. Restitutie van het inschrijfgeld vindt in geen van beide gevallen plaats, ook niet als de Deelnemer niet in staat is tot deelname op de vervangende datum of op de datum van de volgende editie.
 7. De Organisator is niet aansprakelijk voor door de Deelnemer gemaakte kosten wanneer het Evenement ten gevolge van overmacht afgelast moet worden.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

 1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de Deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
 2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
 3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.
 4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement. De Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het Evenement sportmedisch te laten keuren.
 5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
 6. Sponsors van het Evenement en de gemeente(n) waarin het Evenement plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de Organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid.

Artikel 4: Portretrecht

 1. Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator en haar partners voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto's en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

Artikel 5: Persoonsgegevens

 1. De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan Organisator en haar partners ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stop zetten. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

Artikel 6: Geschillenregeling

 1. Geschillen tussen de Organisator en de Deelnemer worden met uitsluiting van de burgerlijke rechter door arbitrage beslecht, overeenkomstig het arbitragereglement van de Atletiekunie of, bij gebreke daarvan, het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, indien één van de beide partijen verklaart dat dit het geval is.

Artikel 7: Wedstrijdreglement

 1. Op de deelname door de Deelnemer aan het Evenement is van toepassing het wedstrijdreglement The Royal Ten, dat onderdeel uitmaakt van deze algemene voorwaarden, met dien verstande dat de bepalingen I t/m K alleen van toepassing zijn op deelname aan de onderdelen met tijdregistratie en de bepaling L alleen van toepassing is op het onderdeel 'Atletiekunie 10 km wedstrijd'.

Artikel 8: Geldigheid

Indien n of enkele artikelen van deze voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn, om welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de voorwaarden.