Wedstrijdreglement Haags Kampioenschap

A. Toepassing
Het wedstrijdreglement van de Atletiekunie is van toepassing op zowel de wedstrijd als de trimloop, behoudens voor zover daarvan in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken. Het wedstrijdreglement van de Atletiekunie is van toepassing, behoudens voor zover daarvan in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken. Het wedstrijdreglement ligt bij de Organisator ter inzage en wordt de Deelnemer op diens verzoek door de Organisator toegezonden.

B. Wijze van voortbewegen
Alle Deelnemers dienen zich lopend voort te bewegen over het door de Organisator uitgezette parcours, op een voor de wegatletiek gebruikelijke wijze.

C. Startpositie

De feitelijke toewijzing van een startvak aan een Deelnemer geschiedt door de Organisator. De organisatie behoudt het recht voor om tijden niet te erkennen.

D. Startnummers

De Deelnemer/wedstrijdloper ontvangt van de Organisator een startnummer. De Deelnemer/wedstrijdloper dient het startnummer op zijn/haar borst te bevestigen met behulp van door de Organisator uitgedeelde veiligheidsspelden. Het startnummer moet zodanig worden bevestigd en gedragen dat het startnummer en andere er op afgebeelde informatie goed zichtbaar zijn. Het mag niet worden afgesneden of gevouwen. Het is de Deelnemer/wedstrijdloper verboden andere startnummers te dragen dan die welke hem zijn verstrekt door de Organisator. De Deelnemer/wedstrijdloper wordt dringend verzocht medische gegevens aan de binnenzijde van het startnummer te vermelden. De Organisator neemt de startnummers in van Deelnemers/wedstrijdlopers die zijn gediskwalificeerd of anderszins uitgevallen zijn.

E. Deadline/laatste loper

In verband met vrijgave van het parcours voor het verkeer, moet de Deelnemer binnen een bepaald tijdslimiet na de start, de finish zijn gepasseerd, anders wordt hij/zij niet meer opgenomen in de uitslag.

Tijdslimieten

The Royal Ten 10 km loop: 80 minuten
5 km prestatieloop: 45 minuten
Kidsrun: 20 minuten

F. Diskwalificatie/uit de wedstrijd halen

De Organisator is gerechtigd een Deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet houdt aan dit wedstrijdreglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk wordt geacht.

G. Instructies wedstrijdleiding

Deelnemers dienen de instructies op te volgen van de Organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de Organisator behoren.

H. Overige bepalingen:

  • Het is de Deelnemer verboden om op een andere plaats dan een door de Organisator ingerichte verzorgingspost van iemand verzorging (drinken, eten, spons, enzovoort) aan te nemen.
  • De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens het Evenement op het gehele parcours van kracht.
  • Het zich laten begeleiden, onverschillig met welk doel en door wie dan ook, is op het parcours niet toegestaan, tenzij daartoe schriftelijke toestemming van de Organisator is verkregen.
  • Het meenemen van voorwerpen zoals (huis)dieren, kinderwagens, spandoeken enzovoort is niet toegestaan.
  • Het is niet toegestaan tijdens het Evenement expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook.
  • Het is niet mogelijk bij de start kledingstukken af te geven. Deelnemers worden daarom geadviseerd in loopkleding naar het startgebied te komen. De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van Deelnemers. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in door de Organisator ter beschikking gestelde kleedaccommodatie. De Deelnemer wordt er op gewezen dat deze accommodatie niet door de Organisator bewaakt wordt.
  • Van de Deelnemer wordt verwacht dat hij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat.

I. Tijdregistratie
De Organisator stelt de finishtijd en de tussentijden van de Deelnemer vast. Deze vaststelling is bindend. De tijdregistratie geschiedt door middel van de Mylaps Bibtag welke is bevestigd aan het startnummer. De Organisator kan de tijden van de Deelnemer alleen dan registreren indien deze het startnummer, met de Bibtag, op de juiste wijze draagt.

J. Vaststelling uitslag

De Organisator stelt de uitslag vast en is gerechtigd de uitslag te wijzigen na geconstateerde onjuistheden. Een toegekende prijs moet door de wedstrijdloper aan de Organisator worden teruggeven indien op grond van de uitslag na wijziging ervan geen recht meer op die prijs bestaat.

K. Ereprijzen

Elke Deelnemer die deelneemt aan het Haags Kampioenschap en die tijdig de finish haalt, ontvangt een herinneringsmedaille. De eerste drie wedstrijdlopers van het Haags Kampioenschap in de categorie man en vrouw ontvangen ereprijzen cq. geldprijzen. Deze geldprijzen worden uitgereikt naast de geldprijzen van de Atletiekunie 10 km wedstrijd. Een wedstrijdloper aan het Haags Kampioenschap heeft geen recht op een prijs indien hij/zij in strijd heeft gehandeld met het wedstrijdreglement van het Haags Kampioenschap. Een toegekende prijs moet aan de Organisator worden teruggegeven indien na de uitreiking ervan blijkt dat de wedstrijdloper in strijd met het wedstrijdreglement heeft gehandeld.

L. Indeling (geslacht/leeftijd)

De wedstrijdlopers voor het Haags Kampioenschap worden in een categorie ingedeeld op basis van geslacht. De wedstrijdlopers voor het Haags Kampioenschaop worden niet in een categorie ingedeeld op basis van leeftijd. De deelnemer dient voorafgaande aan het evenement te controleren of de hem of haar door de organisator toegekende indeling juist is. De organisator is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een onjuiste indeling van de deelnemer.

M
. Indeling (postcode)
De wedstrijdlopers voor het Haags Kampioenschap worden ingedeeld op basis van postcode. De wedstrijdlopers welke wonen in de postcode gebieden:

2241 t/m 2245

2261 t/m 2275

2281 t/m 2289

2291 t/m 2295 en 2671 t/m 2694

2491 t/m 2498 en 2511 t/m 2597

2611 t/m 2629

2631 t/m 2632 en 2641 t/m 2645

2711 t/m 2729

2635 t/m 2636

nemen deel aan het Haags Kampioenschap. Indien een wedstrijdloper niet in dit postcodegebied woont, maar wel lid is van een Atletiekvereniging die gevestigd is in dit postcodegebied is deelname aan het Haags Kampioenschap eveneens toegestaan. De deelnemer dient voorafgaande aan het evenement te controleren of de hem of haar door de organisator toegekende indeling in postcode (inschrijving) juist is. De organisator is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een onjuiste indeling van de deelnemer.