Wedstrijdreglement

A. Toepassing

Het wedstrijdreglement van de Atletiekunie is van toepassing op zowel de wedstrijd als de trimloop, behoudens voor zover daarvan in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken. Het wedstrijdreglement van de Atletiekunie is van toepassing, behoudens voor zover daarvan in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken. Het wedstrijdreglement ligt bij de Organisator ter inzage en wordt de Deelnemer op diens verzoek door de Organisator toegezonden.

B. Wijze van voortbewegen

Alle Deelnemers dienen zich lopend voort te bewegen over het door de Organisator uitgezette parcours, op een voor de wegatletiek gebruikelijke wijze.

C. Startpositie

De feitelijke toewijzing van een startvak aan een Deelnemer geschiedt door de Organisator. De organisatie behoudt het recht voor om tijden niet te erkennen.

D. Startnummers

De Deelnemer/wedstrijdloper ontvangt van de Organisator een startnummer. De Deelnemer/wedstrijdloper dient het startnummer op zijn/haar borst te bevestigen met behulp van door de Organisator uitgedeelde veiligheidsspelden. Het startnummer moet zodanig worden bevestigd en gedragen dat het startnummer en andere er op afgebeelde informatie goed zichtbaar zijn. Het mag niet worden afgesneden of gevouwen. Het is de Deelnemer/wedstrijdloper verboden andere startnummers te dragen dan die welke hem zijn verstrekt door de Organisator. De Deelnemer/wedstrijdloper wordt dringend verzocht medische gegevens aan de binnenzijde van het startnummer te vermelden. De Organisator neemt de startnummers in van Deelnemers/wedstrijdlopers die zijn gediskwalificeerd of anderszins uitgevallen zijn.

E. Deadline/laatste loper

In verband met vrijgave van het parcours voor het verkeer, moet de Deelnemer binnen een bepaald tijdslimiet na de start, de finish zijn gepasseerd, anders wordt hij/zij niet meer opgenomen in de uitslag.

Tijdslimieten

10 km: 80 minuten
5 km: 45 minuten
Kidsrun: 20 minuten

Wanneer de organisatie constateert dat de tijdslimiet niet dreigt te worden gehaald, behoudt de organisatie zich het recht voor de deelnemer een aangepast parcour te laten volgen. 

F. Diskwalificatie/uit de wedstrijd halen

De Organisator is gerechtigd een Deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet houdt aan dit wedstrijdreglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk wordt geacht.

G. Instructies wedstrijdleiding

Deelnemers dienen de instructies op te volgen van de Organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de Organisator behoren.

H. Overige bepalingen:

  • Het is de Deelnemer verboden om op een andere plaats dan een door de Organisator ingerichte verzorgingspost van iemand verzorging (drinken, eten, spons, enzovoort) aan te nemen.
  • De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens het Evenement op het gehele parcours van kracht.
  • Het zich laten begeleiden, onverschillig met welk doel en door wie dan ook, is op het parcours niet toegestaan, tenzij daartoe schriftelijke toestemming van de Organisator is verkregen.
  • Het meenemen van voorwerpen zoals (huis)dieren, kinderwagens, spandoeken enzovoort is niet toegestaan.
  • Het is niet toegestaan tijdens het Evenement expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook.
  • Het is niet mogelijk bij de start kledingstukken af te geven. Deelnemers worden daarom geadviseerd in loopkleding naar het startgebied te komen. De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van Deelnemers. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in door de Organisator ter beschikking gestelde kleedaccommodatie. De Deelnemer wordt er op gewezen dat deze accommodatie niet door de Organisator bewaakt wordt.
  • Van de Deelnemer wordt verwacht dat hij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat.

I. Tijdregistratie

De Organisator stelt de finishtijd en de tussentijden van de Deelnemer vast. Deze vaststelling is bindend. De tijdregistratie geschiedt door middel van de Mylaps Bibtag welke aan het startnummer is bevestigd. De Organisator kan de tijden van de Deelnemer alleen dan registreren indien deze het startnummer met de Bibtag op de juiste wijze draagt, op de borst en niet gevouwen. De Deelnemer ontvangt startnummer met de daaraan bevestigde Bibtag van de Organisator.

J. Vaststelling uitslag

De Organisator stelt de uitslag vast en is gerechtigd de uitslag te wijzigen na geconstateerde onjuistheden. Een toegekende prijs moet door de wedstrijdloper aan de Organisator worden teruggegeven indien op grond van de uitslag na wijziging ervan geen recht meer op die prijs bestaat.

K. Ereprijzen

Elke Deelnemer die tijdig de finish haalt, ontvangt een herinneringsmedaille. De eerste drie wedstrijdlopers ontvangen ereprijzen cq. geldprijzen. Een wedstrijdloper heeft geen recht op een prijs indien hij/zij in strijd heeft gehandeld met het wedstrijdreglement. Een toegekende prijs moet aan de Organisator worden teruggegeven indien na de uitreiking ervan blijkt dat de wedstrijdloper in strijd met het wedstrijdreglement heeft gehandeld.

L. Indeling in categorieën (geslacht/leeftijd)

De organisator kan de wedstrijdlopers in een categorie indelen op basis van geslacht en/of leeftijd op de dag van het evenement. De deelnemer dient voorafgaande aan het evenement te controleren of de hem door de organisator toegekende indeling juist is. De organisator is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een onjuiste indeling van de deelnemer. Voor deelnemers die in een mastercategorie zijn ingedeeld bestaat de mogelijkheid om te starten in (uitsluitend) de seniorencategorieën mannen senior (MSR) of vrouwen senior (VSR). Een eventueel verzoek dient de deelnemer per e-mail aan de organisator te richten.

Code Mannen Leeftijd Geboren in periode
MSR 18-34

28.05.83 t/m 27.05.00 incl.

M35 35-44

28.05.73 t/m 27.05.83 incl.

M45 45-54

28.05.63 t/m 27.05.73 incl.

M55 55 en ouder

27.05.63 en daarvoor

 

Code Vrouwen Leeftijd Geboren in periode
VSR 18-34

28.05.83 t/m 27.05.00 incl.

V35 35-44

28.05.73 t/m 27.05.83 incl.

V45 45-54

28.05.63 t/m 27.05.73 incl.

V55 55 en ouder

27.05.63 en daarvoor